دبیرستان غیر دولتی کمال
فرم ثبت نام در آزمون ورودی دوره دوم دبیرستان کمال

گروه آزمون :

محل عکس دانش آموز :

*(شماره تلفن سرویس پیام کوتاه دبیرستان 20001057 می باشد)

صحت مطالب وارده شده را تایید می نمایم و در صورت نادرست بودن، دبیرستان مجاز به لغو ثبت نام اینجانب می باشد.

با زدن دکمه تائید و ادامه به صورت خودکار به صفحه پرداخت وجه هزینه ثبت نام که مبلغ 300000ریال می باشد هدایت خواهید شد و در صورت پرداخت موفق شماره رهگیری را جهت پیگیری های بعدی دریافت خواهید نمود.