دبیرستان غیر دولتی کمال

فعالیت های ورزشی :

·        شرکت در تمامی مسابقات ورزشی آموزش و پرورش

·        نشاط افزایی و غنی سازی زنگ های تفریح با فراهم سازی امکان استفاده از ابزار و فضاهای ورزشی

·        نگاه ویژه به پرورش جسمی در قالب کلاسهای ورزش تخصصی در زنگ های پنجم روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته

·        برگزاری المپیادهای ورزشی درون و برون مدرسه ای