دبیرستان غیر دولتی کمال
 
آزمون ورودی
 

ثبت نام آزمون ورودی از ۱۶ بهمن  ۱۴۰۰ در همین بخش آغاز میگردد