دبیرستان غیر دولتی کمال
 
آزمون ورودی
 

ثبت نام آزمون ورودی از بهمن ماه در همین بخش آغاز میگردد
 
 
مشاهده فرم ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون
مشاهده فرم ثبت نام آزمون ورودی میان پایه
مشاهده نتیجه آزمون ورودی میان پایه